Finanse firmy

Finanse przedsiębiorstwa to zespół procesów zarządczych związanych z podejmowaniem decyzji finansowych w przedsiębiorstwie przy pomocy narzędzi i analiz finansowych. Wśród Decyzji jakie należy podjąć w ramach zarządzania finansami firmy wyróżnia się:

 

DECYZJE DŁUGOTERMINOWE – są to decyzje, które zakładają planowanie i finansowanie projektów w długim okresie. Podejmowane są na podstawie trzech czynników: dostępnych środków finansowych lub źródeł finansowania, realizacji celu jakim jest osiągniecie zysku i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa oraz realna ocena szans i ryzyka jakie niesie ze sobą podjęcie takich decyzji. Do decyzji długoterminowych między innymi zaliczane są decyzje inwestycyjne.

 

DECYZJE KRÓTKOTERMINOWE – są to decyzje podejmowane na krótki czas, a ich głównym celem jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dotyczą one w głównej mierze zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa i zarządzania bieżącymi wydatkami i wpływami firmy.